Prohlášení firmy Škoda k článku HN

Tisková zpráva společnosti Škoda Transportation uvádí na pravou míru informace z článku HN:

Lež: Cena zakázky

V článku zaznělo, že Dopravní podnik hl. m. Prahy do tramvajových dílen do roku 2001 investoval 851 milionů korun.

Pravda:
Tato částka je hodnota investic do celých opraven OZT za minulá období (do roku 2001). Ve skutečnosti byla výše investic do technologií a zařízení pouze 375 miliónů korun a byla realizována v minulých letech a je z velké části odepsána. Současnou hodnotu určil nezávislý znalec na 198 milionů korun. Další část jsou ceny zásob a materiálu ve výši 39 milionů korun. Zbytek částky do 851 milionů korun byly investice DPP do opravy a údržby budov, které nejsou předmětem prodeje.

Lež: Jedná se o prodej OZT

Pravda:
Jedná se pouze o outsourcing oprav a údržeb tramvají, tedy služeb. Součástí připravené smlouvy je pouze odprodej strojů, části technologií a materiálových zásob. Budovy, pozemky a části technologií (např. podúrovňový soustruh) zůstávají nadále majetkem dopravního podniku.

Lež: Dopravní podnik má zahraniční zakázky, na kterých si vydělá miliony korun.

Pravda:
O tom, že by opravárenský závod měl smluvně zajištěny zahraniční zakázky, neexistují žádné relevantní informace. V minulosti realizované zakázky nebyly v žádném případě ziskové, ale spíše prodělečné. Pro zachování zaměstnanosti je třeba zajistit zakázky minimálně na úrovni 50 – 100 milionů korun ročně.


Lež: Odborář Petr Slanina v článku říká, že jsou nedořešeny vícenáklady.

Pravda:
Dopravní podnik bude platit pouze za provedenou opravu či údržbu. Cena každé opravy a údržby je pevně stanovena a dopravní podnik zaplatí jen za to, co se fakticky udělá. Cena materiálu i cena normohodiny je pevně stanovena a my na obě tyto předem definované ceny poskytujeme DPP slevu.

Klíčové skutečnosti, které nebyly v článku zveřejněny:
Dopravní podnik po ukončení platnosti této konkrétní smlouvy získá celé vybavení včetně povinných investic Škody Transportation zpět, a to bez ztráty hodnoty.
V případě, že DPP neuzavře smlouvy v minimální hodnotě 50 až 100 milionů ročně s externími zákazníky bude muset, s ohledem na pokles počtu oprav, v následujících dvou letech propustit 60 – 80 zaměstnanců.
Součástí smlouvy o poskytovaných službách je mimo jiné i zachování kontroly nad opravami a stanovení přísných sankcí za jakékoliv porušení kvalitativních nároků.
Cenu, za kterou Dopravní podnik hl. m. Prahy technologickou část svého opravárenského závodu prodává (outsourcuje), určil nezávislý soudní znalec určený DPP. Výhodnost nabídky posuzovala na základě zadání DPP firma Deloitte a na základě požadavků odborových organizací DPP prověřovalo ČVUT Praha. Výsledná cena je tedy transparentní a byla stanovena pod kontrolou nezávislých odborníků.
Tato smlouva nepřinese dopravnímu podniku jen finanční úspory na poskytovaných službách, ale v konečné fázi představuje výrazné přenesení rizik na Škodu Transportation (především garance za materiál a opravy, náklady na vývoj, atd.) v řádech desítek milionů korun – které nebyly ani vyčísleny v rámci úspor pro DPP.