Prodej pozemků v Dejvicích

Aktuálně ve svém titulku uvádí: "...dopravní podnik č eká razie .".

Z důvodové zprávy, předložené předsedou představenstva a radním pro dopravu Štainerem, jako tisk 4088 ke schválení Radě hl. m. Prahy 29.5.2007:

"Představenstvo Dopravního podniku hl . m.Prahy, akciové společnosti (dál e DP, a.s.) rozhodlo v rámci optimalizace vozového parku svým usnesením č. 8/2004/1 0.1. ze dne 17.5.2004 o zrušení provozu garáží Dejvice s tím, že provoz garáží byl fakticky ukončen k 3 1.12.2004.
Představenstvo DP, a.s. dále v polovině roku 2006 rozhodlo o přípravě prodeje, resp. způsobu využití nemovitostí ve vlastnictví DP, a.s ., které jsou z provozního pohledu pro potřeby DP, a.s. nevyužitelné a o něž projevili zájem kupci, resp . developeři. Mezi těmito nemovitostmi byly zařazeny i uvedené garáže Dejvice."

Rada hl. m.Prahy následně svým usnesením č. 799, které je dostupné zde a jehož výňatek je uveden níže, prodej areálu schválila - razie by tedy měla proběhnout spíše jinde, než v DP.

"Rada hlavního města Prahy v působnosti valné hromady Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

I.    bere na vědomí předloženou zprávu

II.   schvaluje ve smyslu důvodové zprávy odprodej areálu bývalých garáží Dejvice, tj. pozemků p. č. 2725/2 o výměře 139 m2, p. č. 2726/3 o výměře 3.891 m2, p. č. 2726/6 o výměře 1.088 m2, p. č. 2728/1 o výměře 13.769 m2, p. č. 2728/2 o výměře 169 m2, p. č. 2729/1 o výměře 1.546 m2,  p. č. 2729/2 o výměře 496 m2 a p. č. 2730 o výměře 400 m2, vše k. ú. Dejvice, včetně staveb nacházejících se na těchto pozemcích, společnosti InterCora s.r.o., IČ: 47714018, se sídlem Lochotínská 18, 301 00 Plzeň, za kupní cenu ve výši 120,187.800,- Kč (bez DPH)

III. ukládá

1. představenstvu DP hl.m. Prahy, a.s.

1.    realizovat odprodej nemovitostí ve smyslu bodu II. tohoto usnesení

Kontrolní termín: 15.6.2007"