Neograf - stručný přehled

Níže uvedené informace měl koncem roku 2011 k dispozici Doc.Mudr.Svoboda, tehdejší primátor hl.m. Prahy a zároveň i členové dozorčí rady DP.

Dopravní podnik hl. m. Prahy zadal zakázku na výrobu jízdních dokladů v souladu s doporučením specialistů Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a následného posudku soudního znalce. Tato doporučení a dokumenty DPP obdržel v průběhu září a října roku 2007.

Viz zde: Dopis pplk. Jiřího Brože, vedoucího odboru Národní centrály proti penězokazectví ÚOOZ ze dne 14. září 2007 a níže zmíněný posudek soudního znalce Dr. Miroslava Musila ze dne 18.10.2007, str. 14 a 15.

Specialisté ÚOOZ v rámci oficiální komunikace se společností doporučili DPP, aby vzhledem k množícímu se počtu padělků zajistil změnu zabezpečení jízdenek a doplnil stávající jízdní doklady o nové ochranné prvky tak, aby splňovaly podmínky několikastupňové ochrany před možnou falzifikací. Podle závěrů ÚOOZ na tehdejším jízdném chyběl především prvek, který by byl schopen jednoznačně identifikovat i běžný uživatel jízdného.

Viz zde: Dopis pplk. Jiřího Brože, vedoucího odboru Národní centrály proti penězokazectví ÚOOZ ze dne 14. září 2007.

„Téměř jedinou a dle našeho názoru nejúčinnější obranou proti tomuto druhu padělání je použití kvalitnějších ochranných prvků, kdy by byl schopen zjistit i běžný zákazník při koupi jízdenky na kterémkoli distribučním místě, zda se jedná o pravou jízdenku či padělek. Takový ochranný prvek na současných jízdenkách chybí.

Posudek soudního znalce navrhl třístupňovou ochranu požadovanou ÚOOZ a doporučil Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, aby se dodavatelem jízdních dokladů stal subjekt, který zajistí všechny tři stupně nezbytné ochrany. Posudek uvádí, že jediným výrobním subjektem v České republice je v oblasti výroby ceninového papíru společnost Neograph, a. s.

Viz Znalecký posudek soudního znalce z oboru kriminalistika a písmoznalectví, Dr. Miroslava Musila ze dne 18.10.2007, str. 14 a 15.

Vzhledem k požadavku DP hl. města Prahy na ochranu jízdenek lze pro zajištění dostatečné kvality doporučit, aby dodavatelem těchto nových jízdenek byl subjekt, který při jejich výrobě zajistí všechny tři navržené stupně ochrany. V České republice je v oblasti ceninového papíru jediným působícím výrobním subjektem firma Neograph, a.s. a v oblasti ceninového tisku požívá nejlepšího renomé Státní tiskárna cenin.“

V průběhu listopadu 2011 DPP na základě výše uvedených doporučení  zadal  výrobu jízdenek společnosti Neograph v souladu s těmito doporučeními a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Viz zde: Sdělení ÚOHS-P330/2009NZ-5477/2010/540/RDe

ÚOHS přezkoumal zadávací řízení a ve svém šetření (č.j. ÚOHS-P330/2009NZ-5477/2010/540/Rde ze dne 15.4.2010) dospěl k závěru, že postup zvolený DP je v souladu s tímto zákonem.

Na přípravě cenových podmínek (jednání) ze strany společnosti Neograph se osobně podílel i člen představenstva společnosti Neograpf, Ing. Sitta, ml., což jednoznačně dokazuje oficiální komunikace s představiteli Dopravního podniku hl. m. Prahy (viz emailové korespondence):

Z iniciativy DPP probíhala od počátku r. 2011 jednání o snížení ceny jízdních dokladů. DPP byl v květnu roku 2011 p. Sittou mladším písemně ujištěn optimálním poměru ceny a kvality poskytovaného plnění. „V neposlední řadě i aktuální podoba jízdenek jde vstříc cenovému tlaku ze strany DP resp. Magistrátu hl. m. Prahy, proto jsou současné jízdenky z pohledu ceny/kvality (zabezpečení) ve své nejoptimálnější podobě. Z tohoto důvodu nedokážu vyloučit, že by jakékoliv jiné změny neznamenaly i nárůst ceny.“

O to překvapivější je deklarace p. Sitty staršího z 21.11.2011, který označuje jízdní doklady za předražené („jako generální ředitel společnosti, která jízdenky vyrábí, s plnou odpovědností prohlašuji, že cena jednoho kusu jízdenky je předražena o provizi společnosti Cokeville Assets.“; ), která kontrastuje s uzavřenou dohodou o ukončení smluvní spolupráce s Neograph z 30.11.2011 (), ve které shodně s DPP Sitta starší stvrdil, že „…za všechna vzájemná plnění bylo poskytnuto v souladu s Rámcovou smlouvou řádně protiplnění…“.

Ing. Sitta, ml., měl jako člen statutárního orgánu přístup k účetní závěrce společnosti Neograph i cenovým podmínkám vyjednané smlouvy. Pokud podle jeho vyjádření jednoznačně identifikoval údajné nekalé jednání ze strany Neograph, vyvstává otázka, proč okamžitě po zjištění těchto skutečností (tj. nejpozději v lednu 2008 před podpisem smlouvy) neinformoval DPP a příslušné orgány Policie ČR a učinil tak až téměř dva roky po zahájení zakázky.

Veřejnosti jsou soustavně předkládány lživé informace o transferu peněžních prostředků z DPP na Britské Panenské ostrovy. DPP však nikdy neposkytl společnosti Cokeville žádné plnění. Nadační fond proti korupci předložil doklady (tiskové prohlášení NFPK str. 8 zde www.nfpk.cz/uploads/videa/prezentace.pdf), které ukazují, že poslední platba mezi společnostmi Neograph a Cokeville se datuje dnem 2.4.2008. První faktura za dodávku jízdních dokladů od Neograph do DPP je však ze 4.3.2008, a to na částku 661 521,- Kč. Z toho je zjevné, že dochází k účelovému, zavádějícímu a nepravdivému propojování plateb z DPP ve prospěch Neograph s platbami z Neograph do Cokeville.

Závěrem: Náklady, které DPP vynaložil na tisk jízdních dokladů v r. 2010 jsou v absolutním vyjádření fakticky shodné s náklady r. 2007 (resp. o 0,43% nižší; ve srovnání s rokem 2005 jsou pak náklady r. 2010 nižší dokonce o 52,4%; při očištění o SMS jízdenky a elektronické kupony o 23,5%).

Viz také:

Jízdenka jako cenina - vratká konstrukce obvinění

Policejní teorie o miliónové škodě (se rozplývá)

Neograph - dlouholetý strategický partner Státní tiskárny cenin

Která jízdenka je kvalitnější?

Pracují v Equita Consulting hlupáci?

Rittig se může smát...

Pressclub Frekvence 1 k tématu Neograph

Ukončení smlouvy s Neograf a.s.

Jízdenky jsou o třetinu levnější ?

Nové jízdenky MHD

Obvinění ve věci Neograf

Poločas pro Rittiga

Reakce na dotazy Andreje Babiše?