Doc. Svoboda v pořadu TV Prima Family

Minulý týden se primátor Svoboda vyjádřil v pořadu B. Tachecí k těmto tématům DP:

Augiášův chlév - cash-flow atd.

"Co tam je potřeba napravit, jsou úplně základní věci…že musí fungovat nějaké cash-flow, že musí fungovat registr smluv, že musí existovat někdo, kdo je zodpovědný za ty věci a finance. Protože tyto věci říkám, nebyly tam dobře řešeny tyto věci, ano."

  • DP minimálně od konce r. 2007 měl (a má) k dispozici roční, měsíční i operativní, pravidelně aktualizované výhledy cash-flow. Ale sebelepší prognóza (resp. sebelépe řízené) CF není sto vyrovnat s výpadkem několika set milionů Kč, tj. se situací, kdy vlastník úmyslně zneužívá svého dominantního postavení a s cílem dosažení personálních změn v podstatě svoji společnost vydírá tak, že zastaví platby dle oboustranně schváleného harmonogramu (návazně na platnou smlouvu).
  • Kdo je aktuálně zodpovědný za vedení financí DP? Odpověď na tuto otázku naznačil bývalý gen. ředitel Dvořák ve svém rozhovoru v pressclubu F1 a zejména parlamentní listy ve svém článku "O miliardy pražského dopravního podniku se stará bankrotář. Máme důkaz.

Zisk DP

"Číslo 991 existuje, ale musíme si uvědomit, že to je vlastně žertovný příběh. DP aby mohl fungovat, dostává od města dotaci na provoz. Myslíte si, že takový podnik může hovořit o tom, že je v pozitivních číslech? To je účetní operace, která se změnila, před 2 nebo 3 lety se změnil systém toho účtování a oni musí vykazovat takzvaný zisk. Představte si, že jste si půjčil peníze a neutratil všechno a něco vám zbylo a to použijete na další útratu, protože ten zisk oni musí zdanit a za B převést do dalšího roku. Nikdy nám ho nevrátí. Takže jste si půjčil, nevrátil to a říkáte, že jste dobře hospodařil. Mne netěší to, že on něco ušetřil a těm občanům to nevrátil. Mne by těšilo, kdyby hospodařil tak, že bychom mohli mluvit o účetním zisku, nejenom o formě účetní operace, která vypadá jako zisk."

  • Smutně žertovný je pouze fakt, že ani generální ředitel (viz také zde), ani primátor (viz také zde)neznají platnou legislativu – DP totiž již několik let dotace nedostává.Náklad na 1 km je magistrátu znám již několik let – jeho organizace ROPID byla zřízena se záměrem dohlížet na efektivitu dopravců. Pokud si tedy primátor stěžuje, byť dozorčí rada již v r. 2009 konstatovala, že náklady v DP jsou ekvivalentní danému odvětví, pak se lze domnívat, že buď nemá ROPID pod kontrolou, nebo že ROPID neplní svoji funkci (což koneckonců dokládá i nekoncepčnost změn linkových vedení od 9/2012). Vlastník tedy zná náklady, jím nominovaná dozorčí rada schválila rozpočet, oproti tomuto rozpočtu došlo k úspoře nákladů, vývoj v podniku je tedy nesporně pozitivní.
  • Pokud primátor v souvislosti se kompenzací hovoří o půjčce – pokud bychom přijali tento nesmysl na okamžik za platný, pak by tedy měl DP dostat zpět mj. i peníze, které nad rámec schváleného rozpočtu vynaložil na sanaci následků povodní (tehdy DP „půjčil ze svého“ magistrátu formou oprav majetku cca 2 mld., které nikdy nedostal zpět).DP si od MHMP nepůjčuje (výjimkou byla např. situace, kdy si Rada bez ohledu na usnesení zastupitelstva do rozpočtu 2011 do položky výstavba metra dala místo 1,5 mld. Kč pouhých 150 mil Kč; stavbu musel ze svého nedostatečně krytého rozpočtu krýt DP a došly mu peníze).
  • DP od MHMP dostává úhradu MHMP (přes ROPID) objednané služby, tzv. kompenzaci. Tato kompenzace MUSÍ dle regulí EU obsahovat i tzv. přiměřený zisk, jehož smyslem je zajištění obnovy majetku DP. MHMP jako akcionář má samozřejmě právo na dividendu, ovšem nejdříve bude nutné uhradit ztráty z minulých let – viz např. výše zmíněné povodně).
  • Není nám známo, co primátor rozumí termínem účetní zisk, nicméně dle státem schváleného formuláře výkazu zisku a ztráty se v položce Výsledek hospodaření za účetní období již od r. 2008 objevují kladná čísla.

Viz také:

Personální politika v DP a bankrotář ve funkci jeho finančního ředitele

Srovnání do r. 2010

Audit DPP podle Svobody odhalil dvojí verze smluv

Chlív v DP a krystalicky čisté hospodaření současného vedení Prahy

Dopravnímu podniku chybí 700 milionů korun

Nehospodárnost DP

Primátor: Hospodaření DPP zkoumá audit

Těžké časy začínají finančním správcům pražského Dopravního podniku

Velký úklid začíná

Zoufalá situace DP ?